Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Обавјештење за подношење захтјева за Поносну картицу Републике Српске за породице са троје и више дјеце

Обавјештавамо све породице са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно, а који нису поднијели захтјев за Поносну картицу Републике Српске у прошлом Јавном позиву, да од дана 05.8.2021. године могу поново да подносе захтјеве све до краја 2021. године.

Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:

 • доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа)
 • родни лист за свако дијете
 • фотокопија личне карте подносиоца захтјева
 • увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији Града Добој

Захтјев можете преузети на инфо пулту Градске управе или на линку:

Образац за личне податке можете преузети у пдф. формату овдје.

Образац за Поносну картицу можете преузети у пдф. формату овдје.

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији на сљедећу адресу:
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ
Хиландарска 1, 74000 Добој

Комисија за одабир корисника Поносне картице Републике Српске за породице са троје и више дјеце

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Обавјештење за младе брачне парове и самохране родитеље

С циљем провођења додатних пронаталитетних мјера и активности у популационој политици Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта у сарадњи са Градом Добој прави базу података о броју младих брачних парова до 35 година старости и самохраних родитеља који имају пребивалиште на подручју града, а у сврху реализације пројекта „Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској“.

С тим у вези, позивамо све младе брачне парове до 35 година старости и самохране родитеље са подручја Града Добој, који немају ријешено стамбено питање, да се јаве у Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.47 ), или на број телефона 053 241 099 лок.148, ради давања потребних података.

Обавјештење остаје отворено до 16.08.2021.године.

Обавјештење о јавној расправи-На нацрт закона о друштвеном предузетништву у Републици Српској

Обавјештавамо невладине организације, фондације, одборнике, привредне субјекте, предузетнике, удружења грађана, представнике социјалних предузећа, као и све заинтресоване грађане са подручја града Добоја да ће се  дана 29.7.2021.године у 11.часова  у скупштинској сали ( сала  Дома војске у ул.Цара Душана) одржати Јавна расправа на  Нацрт закона о друштвеном предузетништву у организацији Министарства привреде и предузетништва Републике  Српске.

Нацрт Закона се налази у прилогу који можете преузети овдје.

V ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 1/17), тачке III Одлуке о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19) и тачке V Одлуке о  критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19), Градоначелник Града Добој упућује:

V ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

 1. Град Добој расписује V Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој (у даљем тексту Јавни позив, у одговарајућем падежном облику), обезбјеђењем финансијских средстава на један од сљедећих начина:

Модел 1: Град Добој финансира 49% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници учествују 51%, у којем случају супружници бирају стамбену јединицу или

– Модел 2: Град Добој финансира 70% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници финансирају 30%, у којем случају супружници немају право избора стамбене јединице, односно избор се врши из преосталих расположивих стамбених јединица изабраних Јавним позивом Града Добој. Избор преосталих, расположивих стамбених јединица у овом моделу ће бити извршен по хронолошком принципу (датум и сат приспијећа комплетиране пријаве):

– 19 (деветнаест) стамбених јединица, од тога 17(седамнаест) стамбених јединица величине 40-41м2,  по цијени од 1.600,00 КМ/м2 и 2 (двије)  стамбене јединице величине 48м2 (поткровље), по цијени од  1.490,00 КМ/м2. 

 1. Град Добој, у смислу овог Јавног позива суфинансираће куповину стамбених јединица (модел 1) на начин и под условима како слиједи:

– укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2

– стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена

– стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој

– стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева

– стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу

– максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом

 1.  Право на суфинансирање у смислу овог Јавног позива имају парови који:

– су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,

– су млађи од 30 година, односно старији од 18 година, односно који даном пријаве на јавни позив имају навршених 18 година старости, односно нису навршили 30 година старости,

–  су закључили брак послије 11.09.2019. године,

– најмање један од супружника има пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

– ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине,

– ниједно од супружника није прометовало непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

– имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Града Добој у периоду од најмање 20 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно, у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици која је била предмет суфинансирања, не могу отуђити предметну стамбену јединицу нити је издати другом у закуп.

 1. У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:
 • Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачном партнеру, контакт телефон и адресу, те податке о одабраном моделу суфинансирања (модел 1 или модел 2), потписану од стране оба супружника
  • Увјерење о држављанству – за оба супружника
  • Важећи идентификациони документ (лична карта или пасош) – за оба супружника
  • Извод из матичне књиге вјенчаних
  • Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју Града Добој, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој (документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова)
  • Овјерене изјаве  оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине.
  • Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју свог пребивалишта. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретнинама).
  • Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив – документе достављају оба супружника (документ издаје  мјесно надлежни орган Пореске управе).

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој, супружник који нема пребивалиште на подручју Града Добој документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

 • Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.
 • Одлуку о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по основу предметног Јавног позива донијеће Градоначелник, а предност за избор стамбене јединице за одабрани модел суфинансирања 2. имаће кандидати који раније доставе комплетирану пријаву.
 • Права и обавезе уговорних страна у поступку реализације и по окончању поступка реализације додјеле новчаних средстава у сврху суфинансирања куповине стамбених јединица, биће уређени посебним уговорима, а супружници са којима буду закључени уговори ће имати обавезу периодичног доказивања боравка у стамбеној јединици.
 1. Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 1. У случају да број комплетних пријава прелази број расположивих станова, предност ће имати кандидати који су раније доставили комплетирану пријаву.
 1. Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом из тачке 4. достављају се на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ

РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 100 СТАНОВА У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ.

Хиландарска 1, 74000 Добој

Са назнаком

за V Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој“

Број: 02-022-1320/21

Датум: 15.07.2021. године                                                                     

Градоначелник

                                                                                                      Борис Јеринић