Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ванредна ситуација

Одлука о кориштењу новчаних средстава депонованих на рачунима посебних намјена

На основу члана 22. став 12, члана 39. став 1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/18) чл. 60. и чл. 77 Статута Града Добој („Службени гласник Града Добоја“ бр. 1/17)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Штаб за ванредне ситуације града Добој доноси:

О Д Л У К У

I

У периоду трајања ванредне ситуације, дозвољава се градоначелнику кориштење новчаних средстава депонованих на рачунима посебних намјена Града Добој.

II

Новчана средства депонована на рачунима посебних намјена биће кориштена у периоду трајања ванредне ситуације у сврху превазилажења проблема функционисања и финансирања јединице локалне самоуправе.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и траје до момента окончања ванредног стања.

Број: 02-022-636/20                                                               КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 20.03.2020.година                                                              Борис Јеринић

Одлука о забрани паљења ватре на отвореном

На основу чланова 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 18. став 10. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Српске” бр. 94/19) чланова 60. и чл. 77 Статута Града Добој (“Службени гласник Града Добоја” бр. 1/17)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

Одлука о забрани паљења ватре на отвореном

I

Забрањује се паљење корова, другог пољопривредног отпада и свих врста ватре на отвореном без претходног обавјештења и сагласности Територијалне ватрогасне јединице Добој.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-641/20                                                                                     КОМАНДАНТ  ШТАБА

Датум: 20.03.2020.године                                                                                  Борис Јеринић

Одлука о дозволи рада привредним субјектима

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације ( ”Службени гласник Града Добој” бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута Града Добој (”Службени гласник Града Добоја” бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник доноси:

Одлука о дозволи  рада привредним субјектима

I

Дозвољава се се рад привредним субјектима која се баве следећим дјелатностима:

  • Технички преглед и осигурања
  • Стоваришта грађевинског материјала
  • Фирме које пружају услуге испоруке опреме јавним предузећима (канцеларијски материјал)
  • Вулканизери, аутомеханичари и аутопраонице
  • Мобилни оператери
  • Киосци
  • Меснице
  • Погребна опрема

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и бити ће објављена у ”Службеном гласнику Града Добој”.

Број: 02-022-620/20

Датум: 18.03.2020.године

Градоначелник

Борис Јеринић

Издавање докумената за упис у основне и средње школе

У вези новонастале ситуације изазване вирусом корона, а у складу са препорукама Владе Републике Српске, Градска управа Добој омогућила је да се дјеци која се уписују у 1. разред основног/средњег образовања изводи из матичних књига доставе путем поште, на адресу родитеља.

За све информације обратите се на број телефона 053-242-022 или путем електронске поште на адресу: maticniured@doboj.gov.ba